bsmadar

18 בינואר 2021

בן-אשר, ס' ותבור, ל' (2012). יד ביד: התרומה המשותפת של אבחון פסיכו דידקטי ואבחון כירולוגי. במעגלי חינוך, 2, 105–119.

 
18 בינואר 2021

בן עטר, א' ובן-אשר, ס' (2012). תפקידו של הנרטיב במיצוב קבוצה בתוך מרחב שיח התקשורת הציבורי: ניתוח מקרה של מאבק לוחמי השייטת ומאבק הדייגים בפרשת הקישון. עיונים בחברה ושפה, 4(2), 10–30.

 
18 בינואר 2021

בן-אשר, ס' ולבל א' (2010). אלמנות צה"ל הבונות קשר זוגי: ייצוגי שיח חברתי פוליטי. חברה ורווחה, ל(2), 289–309.

 
18 בינואר 2021

בן-אשר, נ', ליכטינגר, ע', קפלן, א' ובן-אשר, ס' (2010). אבחון תהליכי ויסות בכתיבה ככלי לקידום הישגי תלמידים בבית הספר. הייעוץ החינוכי, טז, 132–150.

 
18 בינואר 2021

בן-אשר, ס' וגורן, נ' (2004). הורים "מגויסים": הזדהות השלכתית כמנגנון הגנה חברתי. מקבץ: כתב העת הישראלי לטיפול קבוצתי, 9(2), 7–23.

 
18 בינואר 2021

בן-אשר, ס' ורוזין, ע' (2002). טיפול באומנות בגישה אנתרופוסופית. נפש: רבעון לפסיכולוגיה, לטיפול, לטיפוח רגשי ולחינוך יצירתי, 10, 78–84.

 
18 בינואר 2021

בן-אשר, ס' וקורן, ב' (2002). גופו של המטפל בתנועה ככלי לקליטת אותות פגיעה מוקדמת. שיחות: כתב עת לפסיכותרפיה, טז(2), 283–287.

 
18 בינואר 2021

בן-אשר, ס' (2001). מפגש הייצוגים החברתיים של החברה המזרחית עם הייצוגים החברתיים של החברה המערבית בעבודת היועצים החינוכיים במגזר הבדואי. הייעוץ החינוכי, י, 187–203.

 
14 במאי 1990

בן-אשר, ס', פלום, ח' והוז, ר' (1990). תהליכי התבגרות וסגנונות תצורת זהות בקרב תלמידי המכינה הקדם אקדמית. הייעוץ החינוכי, 1, 156–165.

 
EnglishHebrew