bsmadar

19 בינואר 2021

בן-אשר, ס' (2016). "מה אשמים הילדים ברהט שישראל יורה אלינו טילים?" השפה כראי המציאות השבורה: תפיסת ילדים בדואים את המלחמה. עיונים בשפה וחברה, 8(1–2), 64–90.

 
19 בינואר 2021

בן-עטר, א' ובן-אשר, ס' (2015). המרחב התקשורתי כבמה להאדרה והדרה של קבוצות חברתיות: ניתוח מאבק לוחמי השייטת והדייגים בפרשת הקישון. עמדו"ת עם-מדינה-תורה, היבדלות וסולידריות, ז, 31–40.

 
19 בינואר 2021

בן-אשר, ס' (2015). התפתחות ייצוגי הזהות של סגל ההוראה בתהליך האקדמיזציה של המכללות. דפים, 61, 11–31.

 
19 בינואר 2021

בן-אשר, ס' וולף, ר' (2014). הפרטיות כמנגנון חברתי לשמירה על אי-עקביות בין זהויות. מפגש: עמותה לפיתוח שרותי רווחה וחינוך, כב(40), 27–42.

18 בינואר 2021

בן-אשר, ס' וברגר, ר' (2013). שיפור כישורי למידה של תלמידות עם ליקויי למידה באמצעות אימון בתנועה משולב בהתערבות קוגניטיביות התנהגותיות: מחקר גישוש. בתנועה, י(3), 287– 307.

 
18 בינואר 2021

בן-אשר, ס' ושלו, ר' (2012). אובדן עמום: השפעות ארוכות טווח של אב נוכח-נפקד בקרב ילדי שבויים. חברה ורווחה, לב(ג), 375–399.

 
18 בינואר 2021

בן-אשר, ס' ומרעי, ו' (2012). עבודה קבוצתית עם סבתות בדואיות המטפלות בנכדיהן. מקבץ: כתב העת הישראלי לטיפול קבוצתי, 17(1), 69–85 (ראו גם סעיף 6 "השתתפות בכנסים אקדמיים", פריט 29; סעיף ג.א., פריט 8).

 
18 בינואר 2021

בן-אשר, ס' ושלו, ר' ‏(‏2012). "נוכח נפקד": התמודדות משפחות וילדים עם אובדן עמום של אחד ההורים. אוחזר מתוך פסיכולוגיה עברית

לכתבה המקורית  
18 בינואר 2021

בן-אשר, ס' וארבלי-ברוך, פ' (אוקטובר 2012). "אבל שקוף" בבית הספר: הדרת תלמידים שחוו אובדן אישי. פסיכואקטואליה: רבעון הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, 42–45.

 
EnglishHebrew