bsmadar

20 בינואר 2021

בן-אשר, ס' (2007). חלונות מוארים. בתוך א' אור וס' בן-אשר (עורכות), המוכר והזר: ייצוגים חברתיים של קבוצות בישראל (עמ' 347–350). באר שבע: מכון בן-גוריון לחקר ישראל, הציונות ומורשת בן-גוריון, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

 
20 בינואר 2021

בן-אשר, ס' (2007). "שוברי הדממה": מפגש קונפליקטואלי בין ייצוגי זהות של הורים ללוחמי השייטת שהתאמנו בקישון. בתוך א' אור וס' בן-אשר (עורכות), המוכר והזר: ייצוגים חברתיים של קבוצות בישראל (עמ' 287–304). באר שבע: מכון בן-גוריון לחקר ישראל, הציונות ומורשת בן-גוריון, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

 
20 בינואר 2021

ג'ריביע, ע'., קופפרברג , ע., בן־אשר, ס. (2020) מילדות ועד לאקדמיה: מסעם הנרטיבי ומיצובם החברתי של פרחי הוראה בדואים בדרום הארץ. עיונים בחינוך (5) עמ' 221-224

 
20 בינואר 2021

בן אשר, ס' , בוקק-כהן י' (2019) בין שכול פרטי לציבורי- עבודת רגשות ולימנליות של אלמנות צה"ל מהציונות הדתית ואלמנות צה"ל הבדואיות . סוגיות חברתיות בישראל , 28 עמ' 7 – 34

 
20 בינואר 2021

אורון, ש' , בן אשר, ס' (2018) בהנחיית קבוצת הורים, מקבץ, העמותה לטיפול והנחייה קבוצתית. כרך 23 / גיליון # 2 / דצמבר 2018

 
19 בינואר 2021

בן עטר, א'., בן אשר, ס' ( 2018) "עוטף עזה או חוטף עזה" שיח ספונטני של שדרני הרדיו החינוכי כמקדם או פוגע בחוסן הקהילתי בזמן חירום . עיונים בשפה וחברה, 11 (1) עמ' 127-145.

 
19 בינואר 2021

בן-אשר, ס' ובוקק-כהן, י'. (2017) שכול מודר: תפיסות השכול של אלמנות צה"ל הבדואיות. חברה ורווחה לז (4) 805-830

 
19 בינואר 2021

יונה, ד'. בן אשר, ס'., (2017) שילוב מתבגרים לקויי שמיעה בכיתות רגילות כמקדם או מעכב חווית מיטביות בבית הספר. היועץ החינוכי כ'. 331- 356

 
19 בינואר 2021

אסולין ר' ובן-אשר, ס' (2016). "ילדי בית שני": התמודדויות אישיות ומשפחתיות של ילדים משותפים להורים שנישאו שנית. היועץ החינוכי, יט, 89–112.

 
EnglishHebrew