2007

20 בינואר 2021

אור, א', בן-אשר, ס' ווגנר, ו' (2007). מהי חשיבה חברתית? ייצוגים היסטוריים וחדשים של זהות קיבוצית ותלותם בהקשר החברתי של במת השיח. בתוך א' אור וס' בן-אשר (עורכות), המוכר והזר: ייצוגים חברתיים של קבוצות בישראל (עמ' 207–225). באר שבע: מכון בן-גוריון לחקר ישראל, הציונות ומורשת בן-גוריון, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

20 בינואר 2021

בן-אשר, ס' (2007). חלונות מוארים. בתוך א' אור וס' בן-אשר (עורכות), המוכר והזר: ייצוגים חברתיים של קבוצות בישראל (עמ' 347–350). באר שבע: מכון בן-גוריון לחקר ישראל, הציונות ומורשת בן-גוריון, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

 
20 בינואר 2021

בן-אשר, ס' (2007). "שוברי הדממה": מפגש קונפליקטואלי בין ייצוגי זהות של הורים ללוחמי השייטת שהתאמנו בקישון. בתוך א' אור וס' בן-אשר (עורכות), המוכר והזר: ייצוגים חברתיים של קבוצות בישראל (עמ' 287–304). באר שבע: מכון בן-גוריון לחקר ישראל, הציונות ומורשת בן-גוריון, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

 
EnglishHebrew